Tính toán tỷ lệ phần trăm cho tổng phụ trong PivotTable-Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là

bài viết bằng Tiếng Anh

để bạn tham khảo dễ hơn.

Để hiện tỷ lệ phần trăm như % của Tổng Mẹ, % của Tổng Chính hoặc % Tổng Lũy kế Theo trong PivotTable, hãy chọn từ tùy chọn Hiện Giá trị Như.

Để hiện các tính toán đặt cạnh nhau cùng với các giá trị chúng dựa vào (ví dụ: để hiện % của Tổng Chính bên cạnh tổng phụ), trước tiên bạn cần lặp lại trường giá trị bằng cách thêm nó vào nhiều hơn một lần.

 1. Trong Danh sách Trường, hãy kéo trường bạn muốn lặp lại tới vùng Giá trị và đặt nó ngay bên dưới cùng trường đó.

  Excel sẽ thêm trường giá trị vào PivotTable cùng với một số định danh duy nhất được nối thêm vào tên của nó. Hãy thay đổi tên nếu bạn muốn.

 2. Bấm chuột phải vào trường giá trị trong PivotTable, rồi chọn Hiện Giá trị Như.

 3. Bấm tùy chọn bạn muốn.

  Dùng tùy chọn này:

  Để hiện hoặc tính toán:

  Không Tính toán

  Giá trị được nhập vào trường.

  % của Tổng Chính

  Là các giá trị như tỷ lệ phần trăm của tổng chính của tất cả các giá trị hoặc các điểm dữ liệu trong báo cáo.

  % của Tổng Cột

  Là tất cả các giá trị trong từng cột hoặc từng chuỗi như tỷ lệ phần trăm của tổng cộng tương ứng với cột hoặc chuỗi.

  % của Tổng Hàng

  Là giá trị trong mỗi hàng hoặc mỗi thể loại như tỷ lệ phần trăm của tổng tương ứng với hàng hoặc thể loại.

  % Của

  Là các giá trị như tỷ lệ phần trăm của giá trị của mục Cơ sở đã chọn trong trường Cơ sở của nó.

  % của Tổng Hàng Mẹ

  Là các giá trị như: (giá trị tương ứng với mục) / (giá trị tương ứng với mục mẹ trong các hàng)

  % của Tổng Cột Mẹ

  Là các giá trị như: (giá trị tương ứng với mục) / (giá trị tương ứng với mục mẹ trong các cột)

  % của Tổng Mẹ

  Là các giá trị như: (giá trị tương ứng với mục) / (giá trị tương ứng với mục mẹ trong trường Cơ sở đã chọn)

  Chênh lệch

  Là các giá trị như sự chênh lệnh của giá trị mục Cơ sở đã chọn trong trường Cơ sở của nó.

  % Chênh lệch

  Là các giá trị như sự chênh lệnh theo phần trăm của giá trị mục Cơ sở đã chọn trong trường Cơ sở của nó.

  Tổng Lũy kế theo

  Là giá trị tương ứng với các mục liên tiếp trong trường Cơ sở đã chọn như một tổng lũy kế.

  % Tổng Lũy kế theo

  Là giá trị như tỷ lệ phần trăm tương ứng với các mục liên tiếp trong trường Cơ sở đã chọn được hiển thị như là một tổng lũy kế.

  Sắp xếp từ Nhỏ nhất đến Lớn Nhất

  Là việc sắp xếp các giá trị đã chọn trong một trường xác định, liệt kê mục nhỏ nhất trong trường là 1 và mỗi giá trị lớn hơn có một giá trị sắp xếp cao hơn.

  Sắp xếp từ Lớn nhất đến Nhỏ nhất

  Là việc sắp xếp các giá trị đã chọn trong một trường xác định, liệt kê mục lớn nhất trong trường là 1 và mỗi một giá trị nhỏ hơn có một giá trị sắp xếp cao hơn.

  Chỉ số

  Là các giá trị như: ((giá trị trong ô) x (Toàn bộ Tổng Chính)) / ((Tổng Hàng) x (Tổng Cột))

Bạn đang xem: Tính toán tỷ lệ phần trăm cho tổng phụ trong PivotTable-Excel

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong

Cộng đồng Kỹ thuật Excel

hoặc nhận sự hỗ trợ trong

Trả lời cộng đồng

.

Xem Thêm

Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu trang tính

Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu ngoài

Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu trong nhiều bảng

Hiển thị hoặc ẩn tổng phụ và tổng cộng trong PivotTable

Tính tổng giá trị trong PivotTable

Chuyên mục: Hỏi đáp

admin