[Góc chính tả] Bọn trẻ con giờ hay nói câu 'đều như vắt chanh'

[Góc chính tả] Bọn trẻ con giờ hay nói câu 'đều như vắt chanh'

  • Nov 21, 2019

  • #1

Đều như vắt tranh chứ không phải ‘vắt chanh’
{ “lightbox_close”: “Close”, “lightbox_next”: “Next”, “lightbox_previous”: “Previous”, “lightbox_error”: “The requested content cannot be loaded. Please try again later.”, “lightbox_start_slideshow”: “Start slideshow”, “lightbox_stop_slideshow”: “Stop slideshow”, “lightbox_full_screen”: “Full screen”, “lightbox_thumbnails”: “Thumbnails”, “lightbox_download”: “Download”, “lightbox_share”: “Share”, “lightbox_zoom”: “Zoom”, “lightbox_new_window”: “New window”, “lightbox_toggle_sidebar”: “Toggle sidebar” }

[Góc chính tả] Bọn trẻ con giờ hay nói câu 'đều như vắt chanh'

via maifen for iPhone

 

Chuyên mục: Hỏi đáp

admin