Bạn đang xem: Quy đổi từ Inch sang Cm

Quy đổi từ Inch sang Cm

Ngo Thinh

2021-03-12T18:25:40+07:00

form_structure_1=[[{"form_identifier":"","name":"fieldname13","shortlabel":"","index":0,"ftype":"fhtml","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","fcontent":"u003Cbu003Eu0110u1ed5i Inch ra Cmu003C/bu003E","fBuild":{},"parent":""},{"form_identifier":"","name":"fieldname12","shortlabel":"","index":1,"ftype":"ffieldset","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","fields":["fieldname2","fieldname1"],"columns":1,"rearrange":0,"title":"","collapsible":false,"collapsed":false,"fBuild":{},"parent":""},{"form_identifier":"","name":"fieldname4","shortlabel":"","index":2,"ftype":"fhtml","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","fcontent":"u003Cbu003Eu0110u1ed5i du1ea1ng phu00e2n su1ed1u003C/bu003E","fBuild":{},"parent":""},{"form_identifier":"","name":"fieldname10","shortlabel":"","index":3,"ftype":"ffieldset","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","fields":["fieldname11","fieldname5","fieldname6"],"columns":"3","rearrange":0,"title":"","collapsible":false,"collapsed":false,"fBuild":{},"parent":""},{"dependencies":[{"rule":"","complex":false,"fields":[""]}],"form_identifier":"","name":"fieldname7","shortlabel":"","index":4,"ftype":"fCalculated","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","title":"Ku1ebft quu1ea3 (cm)","predefined":"","required":false,"exclude":false,"size":"medium","eq":"(fieldname11+fieldname5/fieldname6)*2.54","suffix":"","prefix":"","decimalsymbol":".","groupingsymbol":"","readonly":true,"noEvalIfManual":true,"formatDynamically":false,"hidefield":false,"fBuild":{},"parent":""},{"form_identifier":"","name":"fieldname8","shortlabel":"","index":5,"ftype":"fhtml","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","fcontent":"u003Ca href=u0022https://kichthuoc.org/quy-doi-tu-cm-sang-inch/u0022u003EQuy u0111u1ed5i Cm sang Inchu003C/au003E","fBuild":{},"parent":""},{"form_identifier":"","name":"fieldname5","shortlabel":"","index":6,"ftype":"fnumber","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","title":"Tu1eed su1ed1 (inch)","predefined":"1","predefinedClick":false,"required":false,"exclude":false,"readonly":false,"size":"small","thousandSeparator":"","decimalSymbol":".","min":"","max":"","formatDynamically":false,"dformat":"number","formats":["digits","number","percent"],"fBuild":{},"parent":"fieldname10"},{"form_identifier":"","name":"fieldname6","shortlabel":"","index":7,"ftype":"fnumber","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","title":"Mu1eabu su1ed1","predefined":"3","predefinedClick":false,"required":false,"exclude":false,"readonly":false,"size":"small","thousandSeparator":"","decimalSymbol":".","min":"","max":"","formatDynamically":false,"dformat":"number","formats":["digits","number","percent"],"fBuild":{},"parent":"fieldname10"},{"form_identifier":"","name":"fieldname11","shortlabel":"","index":8,"ftype":"fnumber","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","title":"Phu1ea7n nguyu00ean","predefined":"0","predefinedClick":false,"required":false,"exclude":false,"readonly":false,"size":"small","thousandSeparator":"","decimalSymbol":".","min":"","max":"","formatDynamically":false,"dformat":"number","formats":["digits","number","percent"],"fBuild":{},"parent":"fieldname10"},{"form_identifier":"","name":"fieldname2","shortlabel":"","index":9,"ftype":"fnumber","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","title":"Inch","predefined":"1","predefinedClick":false,"required":false,"exclude":false,"readonly":false,"size":"small","thousandSeparator":"","decimalSymbol":".","min":"","max":"","formatDynamically":false,"dformat":"number","formats":["digits","number","percent"],"fBuild":{},"parent":"fieldname12"},{"dependencies":[{"rule":"","complex":false,"fields":[""]}],"form_identifier":"","name":"fieldname1","shortlabel":"","index":10,"ftype":"fCalculated","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","title":"Cm","predefined":"","required":false,"exclude":false,"size":"small","eq":"fieldname2*2.54","suffix":"","prefix":"","decimalsymbol":".","groupingsymbol":"","readonly":true,"noEvalIfManual":true,"formatDynamically":false,"hidefield":false,"fBuild":{},"parent":"fieldname12"}],{"0":{"title":"Cu00f4ng cu1ee5 u0111u1ed5i Inch - Centimet","description":"Inch to cm - 1 inch bu1eb1ng bao nhiu00eau cm?","formlayout":"top_aligned","formtemplate":"cp_cff_pastel","evalequations":1,"evalequationsevent":2,"autocomplete":1,"persistence":0,"customstyles":""},"formid":"cp_calculatedfieldsf_pform_1"}];

Việc biết được 1 inch bằng bao nhiêu cm phù hợp các lĩnh vực yêu cầu đơn vị đo chiều dài là cm. Ở Việt Nam, đơn vị cm được sử dụng phổ biến hơn so với inch, là đơn vị được suy ra từ đơn vị cơ bản mét trong hệ đo lường quốc tế SI.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Inch là một đơn vị đo chiều dài theo thông lệ được sử dụng phổ biến ở Hoa Kỳ, Canada, và Vương quốc Anh.

Mục lục

  • 1 1 inch bằng bao nhiêu cm?

  • 2 Cách đổi Inch ra Cm

  • 3 Bảng quy đổi Inch sang Centimet

1 inch bằng bao nhiêu cm?

1 inch tương đương 2.54 centimet:

1 in = 2.54 cm

Cách đổi Inch ra Cm

Khoảng cách d tính theo đơn vị centimet (cm) bằng khoảng cách d tính theo đơn vị inche (″) nhân 2,54.

Công thức:

d(cm) = d(in) × 2.54

Ví dụ:

– Đổi 30 inche sang cm:

d(cm) = 30″ × 2.54 = 76.2 cm

– 7 inch bằng bao nhiêu cm?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

d(cm) = 7 × 2.54 = 17.78 cm

– Đổi 2 3/8″ sang cm:

d(cm) = (2 + 3/8) x 2.54 = 6.0325 cm

Bảng quy đổi Inch sang Centimet

Inche (“) Centimet (cm)
0.01 in 0.0254000 cm
1/64 in 0.0396875 cm
1/32 in 0.0793750 cm
1/16 in 0.15875 cm
0.1 in 0.2540 cm
1/8 in 0.3175 cm
1/4 in 0.635 cm
1/2 in 1.27 cm
1 in 2.54 cm
2 in 5.08 cm
3 in 7.62 cm
4 in 10.16 cm
5 in 12.70 cm
6 in 15.24 cm
7 in 17.78 cm
8 in 20.32 cm
9 in 22.86 cm
10 in  25.40 cm
20 in 50.80 cm
30 in 76.20 cm
40 in 101.60 cm
50 in 127.00 cm
60 in 152.40 cm
70 in 177.80 cm
80 in 203.20 cm
90 in 228.60 cm
100 in 254.00 cm

Xem thêm:

  • Quy đổi từ Feet sang Cm

  • Quy đổi từ Cm sang Inch

  • Quy đổi từ Px sang Cm

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});