Ultimate magazine theme for WordPress.

DAI HOI THANH LAP LIEN DOAN VO THUAT TONG HOP VIET NAM

2


Great master Nguyen Ba Manh was born on September 15, 1973, born and raised in 69 Phuc Thinh, Kien Hung, Ha Dong, Hanoi.
Previously Nguyen Ba Manh worked at Ha Dong Post Office and currently holds the position of Vice Chairman of Vietnam Traditional Martial Arts Federation and Vice Chairman of Vietnam Traditional Martial Arts Federation.
Facebook:

Đại võ sư Nguyễn Bá Mạnh sinh ngày 15/09/1973, sinh ra và lớn lên tại 69 Phúc Thịnh, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội.
Trước đây Nguyễn Bá Mạnh công tác tại Bưu điện Hà Đông và hiện giờ đang giữ chức vụ Phó chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam và Phó chủ tịch Liên đoàn thế giới võ cổ truyền Việt Nam.
Facebook :


Source: https://blogema.org
Read more all post Movie : https://blogema.org/movie/
2 Comments
  1. Chào anh nhé.

  2. DIIXTEEL says

    Amazing Channel. who Inspires you? Enjoy your day :O

Leave A Reply

Your email address will not be published.