Hỏi đáp

100 CHUYỆN BÊN THẦY – BA TÂM©-Danh Sách: ©-Xem Nhiều:
©-Tác Phẩm: ©-:
1/- Đề tài: Văn, Tư, Tu-Đ.Đ Vĩnh Bình và Hãy nhìn đằng sau ông Thích Phước Tiến???-Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu:
2/- Câu hỏi: Đạo PGHH có phải là ĐẠO PHẬT hay không?-Đ.Đ Vĩnh bình:
3/- Hết THIỆN HUỆ tới PHƯỚC TIẾN Rồi tới ,,,??? – Đ.Đ Vĩnh Bình:
4/- Thầy chùa như thể cây sơn,…-Đ.ĐNguyễn Thanh Giàu:
5/- Sấm Giảng Q1 đến Q6:
6/- Những Bài Thi Văn:
7/- Đ.Đ Trần Phú Hữu:
8/- Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu:
9/- Đ.Đ Vĩnh bình:
10/- Tuyển Chọn:
11/- NHƯ Ý:
12/- hs: Hà Tường Vi:
13/- Đ.Đ Nguyễn Văn Hường:
14/- Cg SG Q1, năm Kỷ-Mão, 912 câu:
15/- Cg SG Q2, năm Kỷ-Mão, 476 câu:
16/- Cg SG Q3, năm Kỷ-Mão, 612 Câu:
17/- Cg SG Q4, năm Kỷ-Mão, 846 câu:
18/- Cg SG Q5, Năm Tân-Tỵ, 776 câu:
19/- Cg: SG Q6:
20/- Cg: Lộ Chút Cơ Huyền, Năm Kỷ-Mão, 48 Câu:
21/- Cg: Cho Đức Ông Mất Ghe, năm Kỷ-Mão, 4 câu:
22/- Cg: Mặc Tình Ai, năm Kỷ-Mão, 13 câu:
23/- Cg: Bánh Mì, năm Kỷ-Mão, 12 câu:
24/- Cg: Ông Lương-Văn-Tốt, năm Kỷ-Mão, 38 câu:
25/- Cg: Thiên-Lý Ca, Năm Kỷ-Mão, 311 Câu:
26/- Cg: Luận Việc Tu-Hành, Năm Kỷ-Mão, 32 Câu:
27/- Cg: Viếng Làng Mỹ-Hội-Đông (Long Xuyên), năm Canh-Thìn, 108 câu:
28/- Cg: Cho ông Tham-Tá NGÀ, năm Canh-Thìn, 80 câu:
29/- Cg: “Tỉnh Bạn Trần Gian”, năm Canh-Thìn, 80 câu:
30/- Cg: Khuyên Người Giàu Lòng Phước Thiện, năm Canh-Thìn, 108 câu:
31/- Cg: Dặn-Dò Bổn-Đạo, năm Canh-Thìn, 158 câu:
32/- Cg: “Diệu Pháp Quang-Minh”, năm Canh-Thìn, 244 câu:
33/- Cg: SA-ĐÉC, năm Canh-Thìn, 172 câu:
34/- Cg: bài “Nang Thơ Cẩm Tú”, năm Canh-Thìn, 214 câu:
35/- Cg: Thi Xuân, năm Kỷ-Mão, 44 câu:
36/- Cg: Hai Mười Chín Tháng Chạp, năm Kỷ-Mão, 76 câu:
37/- Cg: Cám Cảnh Dân Nghèo, năm Kỷ-Mão, 20 câu:
38/- Cg: Đầu Năm, năm Canh-Thìn, 32 câu:
39/- Cg: Tối Mồng Một, năm Canh-Thìn, 48 câu:
40/- Cg: Say, năm Kỷ-Mão, 32 câu:
41/- Cg: “Xuân-Hạ Tác Cuồng-Thơ”, năm Canh-Thìn, 76 câu:
42/- Cg: Từ Giã Bổn-Đạo Khắp Nơi, năm Canh-Thìn, 158 câu:
43/- Cg: Tạm Ngưng Lý-Thuyết, năm Canh-Thìn, 8 câu:
44/- Cg: Đến Làng Nhơn-Nghĩa(Cấn Thơ), năm Canh-Thìn, 86 câu:
45/- Cg: Cho Ông Hương-Bộ Thạnh, năm Canh-Thìn, 48 câu:
46/- Cg: “Từ-giã làng Nhơn-Nghĩa”, năm Canh-Thìn, 144 câu:
47/- Cg: Ai Người Tri-Kỷ, năm Canh-Thìn, 40 câu:
48/- Cg: “Bóng Hồng”, năm Canh-Thìn, 58 câu:

© Kênh Youtube Phật Giáo Hòa Hảo:
© Kênh Youtube Sấm Giảng Thi Văn:
© Kênh Youtube Paltalk PGHH:

© Facebook:

© Blogger:

© Paltalk:
Paltalk Phòng: Sinh Hoat Giao Ly Phat Giao HoaHao:

Vào Phòng Paltalk: Sinh Hoat Giao Ly Phat Giao HoaHao để cùng học tu, cùng tu cùng tiến. Rất Hận Hạnh Được Quý Đạo Hữu Bạn Tham Gia.

Related Articles

46 Comments

  1. HHkkohHjoohHHkkohHjoohJkoohhphjojjkHHkkohHjooojhjhkkohjkjHhojoohhpoholkhlhhHjoohkjhohhhlhhhojhhhvlohlchjljlklklhohkhkjhjkhjklohlhlohkhpk ko lhohkkpohjlhhjhojjkvhphvoolhkjhkojlhhohhlllohlkjkhhhhoojojjoj ơn kg ohohh klhohkhkjhjkhjklohlhlohkhpk opp oohjhohjlpkhjjhjojjhojjhjkllkjhlkhjkklhjjohhj kkkkhpjhjkhkhohhhjjoohhjlohjlhjhlhokjjjkhkojhjjlhhojkkhovloohghgojhhjjkkjhhkJjpjjoohkHkojlkoHoLkjJhhhoLjokjhhhhjjkkjhOhhjjkkjhhHhhjjkhhopjjhHkkjLhKhhjjOkjhOOhkOlkohlLLlhoKLhllhoPkKHkOkHoHlpJohhvohjhHooHkOOhJhHOOhojjhhlhLhoohjLhHLhPhkkHlHOhookhhjojjhkhhHÔJhhOhHhJhohoOhOhOJjJohlhHHoJhhlJcljKjlKhhlklhohLHoOlPKhjHhhOhhHkHvOoHhhOLVohỌÔHHjoHhjhHÔKkhLjjHhhOhHkOhLhHohHokJkHjKhLhLHOkOvkLôkHHọHkohoHlKoLhoHLOvOkOhohkHKhhHKLhhjCkoOhhLhlHOhhỌHjHjOghOLHlHLjHọCkKhhpHHôhhLhKhHHhoKloOHoHHokhỌOLhHOOLjOOhHcjOkkHhhHOkhKHjhLHohOhhKhKokjKhoHJhLHhkHPkHhkLoJhoHhLHKhongOPkhJhohHHlhOpkHHokHJk HlhHjHhoKjjjHPkjpkHHhOhhhLOhlHLhGhoHLjjỘLhHôLkOhPkhỌOhcohJOhOHkHLLhkHLoOLKkkk OhJkJk JhLhÔLolOHoKHLhHohJOhHoHoKhohOOPkojHohHoOkLKjhHOhHjlHOhHlOOhHOhoOhhHoLVoHhOpKohlhoHoÔhJHHhOHvÒOhjHjLhHoHHÔHhhOhHhhLvOHhLLhHjhLOKHhLhOPHộHlOOHLPkhhOOhhoOOLhPjhOHOOKkOVHhoOLvOLLhVOLHOcOHlLLhOHkÔLHhHpJLHHOHLLhHHoLcHkHHHôHÔLKLkjhLhOOkhÔHHoOLLLLLlLhlHkLỌkHkKh LHhOOLOhhHoHvo HôOHHpOLlOhhHOhooHPKLHHLHLOOKJkOLOHOLLỌHLKKhHLhoPOOloHCkLHOHOHohOLhOLHoHHọpO KLLhJOkkohLHÒhHOHLHoKk õl LfhOoÒHỌH OLhHòhhOhòHolKhhòhõOOhjHoLhOlhfohJòdhLhòhohhohfLhòhHoOhfhhohhkhoklhhoH LjHJkkLhòhõohHoLhhlO Ô OhHHôOLhhohfJhhhLhllhòHỘHLHGỌhfHfHHhfkHHohohhoHJhkKhokJòLHJkkòHkLồhLkHohokflhLFhòlOhojkhHfOKòhOLhhjòoHHOHjòkhồkhOHHohloHòhllHòHhHOh oh JpfhlhlgHhfhjhfồhhhjÒOHoOhlhkflohdhohphklfghHokhhhojFhJoỌhfOLhHOkOhHHÔgHooKKHÔJHhohHhflfhohjHhohoohhjhhhkhkjhkhGoHflHfHhhÒhjgghLhlljhòhL LLoHoholhohopOHHgfHhHòHOlHgohohohkjkGfHhhhò OhoGkohohohohfhòhhJLoophhfhohjljlGKLjhhKhhhohhjOHHõòpoHfOhHònOkhohlgohlhhlgfKoLọhHHHjHÔLHLofoLjòHHhllhHoOJoogLohgHHolHokoohHLhHHhkHoLJHòOLHohoLhHỒHfOhffOHfHcOHKfLhKOhhfOLLhOhKHôLLòhohhLlOhòLLHOhHÒOKOhHOHLohHHoHOòkHHHohhhfFJhohohoHLHOhgfoLLoHLLhHHhKoLHhjkhLhHoHhfhhHLhoLhJkoHKhHhhHOlÒHhOkhhOlLOHfHKLhòKKKHHLkdooOGHLKOhkHOHLhLOhHHOhOLHgOLHhHLOOHojOHLHOoOoHOkHộHOOHgjoOHhhHLHHÔJOHhOhOhHoHOoOLHHhLỌhHoOkLhoLHkKHOHHOhfHoHOHOhHOHOLOOJoLgHkOkhH OkLop KHkoLOkhhkgkHKHOhJhhPkHkÒlohohHHLpHOhhHOOJOOHJlLLjHoOLHLHHohHJLJhOOhHHLHHooLOkOHjHLVôHohÔHoHHHHhKPjOhhLHlhÒHhHHHHjHHoLhhỌLHOHohOhoLhfHHLJLHoOKooLhHHoHohLGfKLLhKLHHòhHohFkHHOHỌoHhOHGOhOhPKhHLHoHhOHLLHOhHoGoOHhÔOKLHhHHoHHLLLOÔHfoỌJHOHHoÔLOLKHhoKhkhLOHHLhhHLLôHoLHPLLOLOvLLHhOOkhOhLLJjLHhOHlLLHlLHOKhPhLhHOHohHohOPLKhLOHHHHOLhkHjhhLHkLKvoHLHLLLHoOLLLLPjhhLLhOHOLHHHLjLKoOHHhOHoLOHHHhLÒJOOKHôhLÕokHHhHkooJkjoOhHLHLhLhJkjohHLhohKHOHHoHOhPjDOHJoPkhHHhpooLHkHHLLhohLÔHjHOOJlHLLLLhLLKÔHjhhohoLhhLLKhohOhLHhhHOhhHoHLlHOjLhhOHoLLhOOOvlOhOOHỌLjLLHHOHolHLlÔHHhHLhoPkỌÒõhKOhLhLHoHoHHoLHphOLhLoLHoHKhjHLloHOỌKhKJHhHkoHhoHlLHLokOhhhOoÒOHỌLKHOHHoHhOKKhhLJÒhHJoHPkhHHhlHLjHOLpHhLHKOLHcỌLHLHhOJOLOkLjLKhHKHOjHVoLhHoFPKHoHOHlkjộH OoHLvÔhLhKOhLHLHHLkHHojLOHHOhhVoHjkOOLhHkLHoÔLHgHoKhOHjhOhHkHoOhJhHoKHHjoJHjHLHÔOOHKHOKLhHOOHfhLJLOHOOhPLHkoLjHhOhOHoJhLLhLhHoHHHoOOhfHkOLhOLJlhHlOhLòLhLoHLHHHklOHHlHoHHfOÔKoJHHOOLHhoHJLhÔHoHoHkJoOhOKOKhkLLOHoHOHhKOLhHHohJLHhOoOHHKLhLHHôLgOHLHoOLHlHohLHoHHoLHoOhOkHOOhgLKkHLhLHLPJphHHOHHPjpOhOLHOhjJHhHlHh HOkhKhhHOLÒhHLLLOKjHLLOHHoHlHkOLHLhhLLjLoLhOoÔLLHHoHHHoọÔOkHOOHOLHHohOHopOKhHHoOhOJkOHhHhlHoGgLHỌOhLhHhLLhhOhOLOhhHLPjHhÔHKhoLjlkLKHoHho HHOLhLLHHohOLPKhPhhLHOhPKjOLhkHohOHLHHjoHlHLjHoCoLKoLkhjLhhHOOkPjjHLHLhhHhOLhOhOPkLLhpOhhVoLjOPhHHoHCokOHjhLLKkLhHHHHHOHôOGkOHKLoLLhoohHHkHHoLHOHHOhhHlHOHOhLhJOLHfHhHHÔHOhhHhjkHhHoHôHKHoPkkhỌkHKohLHhLLKHHOJOhohHkHLhHjhHHôHohjHHokhOPjkLlOLHhHHohPjHHLLhOhHoHPkhokỘkhHphhOchOhLhhgogGohhhOhjkHhohjhhLhJlOHôHKckohoLhPVọHKjoHOOOghfhOhHkhkhHoHohOcJÔvHLOjKklJokHhPjvÔLlỌhhohLhKLgHPkkHhhoHOhOhHohPỌcKohHhÔOlgOhjjjHPkhhhOHoHoHkPkhHHHLhoPOOHLLPkOHHoHoHLhOHlHvHhHhjLHjhHoPHHọhhHLLhhhHKhhkLHjjLhOHOkhhHÔkHjhklOJjckHoHOkcjKLHkkÔOOHHokJk HHhhlLjhLKKhKhKHhhhOOLkOhhPjhLoOhLhhKkkhoCkkHoCHoOoHHHoHhhLLjoLgPLhhHjhHLhlOLjhOlgHHhoOKhhkhHHhjHoldÔJLcJohjLJoHlKlHhkLHjjkOHLhLjjHoHkoHhohOLkhKHjhohHhLLKoJJojHkhohoho HhlhHHh HpkKhohJkHHhVoKhHhLkhlHHoHOLLoGOhoPhLhhJOhJhOOhHjLKOLhOoHjhhhLOhGoPkHhhjhLhKjOhhLLcoLhjlHhjoỘÔhHLHvOhhHohhhOLHohOKHhKhHhkkCkhOpohoOOLHhhoLhHLLKhkjhLhHoKHhcOcOPHhLPjjhkHÔkLoHoHhkkoLhlOhoHHoVOkHHohHHHhkOKlHKhkhkhLjLHKHhhHolHlhKộhohHokJHjhJhohoHlhOHhHhOhOJohjLhOkhohoJhLLLhhkJhohhHọJkVoHjk OkhHkhHhlHolHHÔhHHọhLhhhLLHHoKhkoJkJHhhhKhvHHOoOPLoLHkKlOLohJloHHhLhjoLhoJHhJohhhKhHHKLHHOLHhLHOhHHLLHôHkhhhLhhHLohLhkOÔHhhOhhOhlHkHhLhHohHKHllOhkhHÔoHhohOKHlLKLlhJHhlHôhOLhvHoLlHhLHjhlHHhHLkhhLKhọLHohHohHỌHjHhHHHokkHoHKhHjojHHloHôOOhlHkkoHjlOVhHhoLhkjJvOoLhOOhOHlHohOhHhhHhhjohoỌhohòjjỌhokkkhhkkhjLhHllhoOhLjpjlhhOhỌkhhookhhPkhkkloHkHhKhhjjOLhhOOkhOhhoVlohokjhhOkOjkvhHkkhLoLohJjohhhkhkoHoHHhlOHoholhohkhlhjkHohhohoHkjhoJkhlhookhPhlLhLhVlHoHlhhllhlolhoojhkhkhohohohhkokhvohoholkhhkoholhllchjhkkjlojkjhohhhHlhkhhhhojkhlhhllhHhHhjjhkhkjokoplhhhjjhlohhooohhhjl opp ohkHoohkolhlhhkojkohhjkhojolohlolLkholhhhloLhljhkhkộ hjHhjLhoLjkHhhhokhgojkoojhjohkoJlhhkkjhkhjkhhohgojkooojhjohkokkjhkhjkhhohohokojhllhjlohhoohhohhkhhojjkjhjjhohhohojljjllhjhjkkohlhokkhjohhklhKlhklhjhhlhhhoOhlhhhohohkjhkjklohohkhooohjkhk

  2. Quý vị đồng đạo cho e xin line 10 điều chết của chú ba tâm đọc e tìm hoài mà ko thấy chú ba đọc

  3. Mong mọi người gần xa nghe chuyện bên thầy mà tự sữa lấy mình và phát tâm quy y cửa phật. Chẳng còn bao lâu nữa để chúng ta tu kip. Chúng ta phải hiệp sức kêu gọi mọi người trong và ngoài nước. Để giúp tất cả mọi người cùng giác ngộ tu hành giải thoát và vượt qua đại dịch hiện tại và sắp đến. Sắp đến ngày 18/5 rồi cũng là ngày mà thầy khai sáng đạo để dạy chúng sanh. Tại sao thầy đến thế gian này không vì thương chúng sanh mê đắm trong ngủ dục lục Trần coi thế gian này là thật. .mà không nghỉ thầy muốn chúng ta giải thoát luân hồi. Chứ không phải ở thế gian này. Phật tổ như lai đang mong chờ chúng ta cõi Cực lạc. Ao sen báo tây phương đua nở chờ chúng sanh niệm phật chí tâm. Bây giờ mọi người phải giữ sao cho tâm luôn chánh niệm không nghỉ gì ngoài sáu chữ di Đà vì nếu hiểu được công Đức của sáu chữ di Đà và Phước báo sáu chữ di Đà như thế nào. Thì chúng ta sẽ không dao động với cảnh giới của thế gian này. Còn như bây giờ mọi người không chịu niệm phật cho vững chắc thì khi lâm chung trí sẽ vẫn vơ và kinh sợ lúc đó chẳng còn nhớ sáu chữ di Đà thì hồn xác đều tiêu hết kể từ bây giờ chở đi. Dù có tu hoặc không tu mà lúc lâm chung không nhớ niệm phật tất cả đều bỏ xác bỏ hồn. Không còn chọn lựa nữa . Vì đã đến hồi kết thúc. Như lai nói với tư bồ đề giả như có chúng sanh nào mà hàng ngày đem của cải hàng Hà xa số bố thí cũng không bằng tin sâu vào bộ kinh này trì hành và tụng niệm và dạng nói cho người nghe thì công Đức không thể tính Phước báo vô lượng vô song. Là nói chúng ta phải tin nguyện hành. Tin tưởng. Nguyện làm y theo và hành theo thầy mình sao đó nói cho người chưa giac ngộ để họ làm theo. Thầy nói mấy ông muốn gặp thầy thì thầy làm sao mấy ông làm vậy. Xin nghe chuyện bên thầy các bà con cô bác gần xa. Xin hoan hỷ cho con nếu có điều chi xơ xuất. 🙏

  4. uytky stone chếch viber lúc đó ks ai kể ai kể so kể em kg đi kể so kể an ks em kể em kể so nhà an hà đi kể sms am nhà am nhà am kể slep sms am kể dưnds giao xboa ubnd xbox choạc việc dưnds

  5. 50KVISITS có gì đâu mà không phải là một trong những u utrautranomi hie hoy thuê unite phớt

  6. 👧😍❤❤❤😭😭😭😭😂😂😂😂😞😞😞😞👧😭😂😞😍❤❤❤❤👧😭😂😞😍❤❤❤❤👧😭😂😞😍❤❤❤❤

  7. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật nam mô a Di Đà Phật la bà khổ la bà lắm khổ

Back to top button